نمونه کارنامه دکتری حسابداری

نمونه کارنامه دکتری حسابداری دکتری حسابداری

ضرایب دروس مربوط به رشته دکتری حسابداری

درس ضریب
دروس تخصصی4
استعداد تحصیلی1
زبان1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور دکتری حسابداری

 

رتبهدروس تخصصیاستعداد تحصیلیزبان
26391416
3441911
43403337
5132179
61352634
89211321