ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی دکتری حسابداری

ظرفیت قبولی گرایش حسابداری در کنکور دکتری حسابداری

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران4-
شهید بهشتی21
علامه طباطبایی31
تربیت مدرس3-
خوارزمی52
الزهرا5-
فردوسی مشهد42