ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی دکتری مکانیک

ظرفیت قبولی گرایش ساخت و تولید در کنکور دکتری مکانیک

گرایش ساخت و تولیدروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران41
صنعتی شریف--
خواجه نصیر الدین طوسی81
امیرکبیر122
تربیت مدرس5-
علم و صنعت62
صنعتی اصفهان4-
شیراز--
تبریز11
فردوسی مشهد4-
صنعتی نوشیروانی بابل6-
صنعتی شاهرود31

 

ظرفیت قبولی گرایش طراحی کاربردی در کنکور  دکتری مکانیک

گرایش طراحی کاربردیروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران51
صنعتی شریف6-
خواجه نصیر الدین طوسی61
امیرکبیر82
تربیت مدرس4-
علم و صنعت156
شهید بهشتی84
صنعتی اصفهان51
شیراز4-
تبریز22
فردوسی مشهد4-
صنعتی نوشیروانی بابل4-
صنعتی شاهرود51
صنعتی شیراز2-

 

ظرفیت قبولی گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات در کنکور دکتری مکانیک

گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشاتروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران41
صنعتی شریف6-
خواجه نصیر الدین طوسی7-
امیرکبیر82
تربیت مدرس4-
علم و صنعت192
صنعتی اصفهان51
شیراز3-
تبریز33
فردوسی مشهد4-
صنعتی نوشیروانی بابل2-
صنعتی شاهرود22

 

ظرفیت قبولی گرایش تبدیل انرژی در کنکور دکتری مکانیک

گرایش تبدیل انرژیروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران72
صنعتی شریف8-
خواجه نصیر الدین طوسی63
امیرکبیر62
تربیت مدرس5-
علم و صنعت208
شهید بهشتی95
صنعتی اصفهان61
شیراز6-
تبریز43
فردوسی مشهد5-
صنعتی نوشیروانی بابل4-
صنعتی شاهرود5-
صنعتی شیراز3-