فرمول قبولی کنکور دکتری مکانیک

فرمول قبولی کنکور دکتری مکانیک دکتری مکانیک

فرمول قبولی در کنکور دکتری مکانیک

 

نام گرایشفرمول قبولی دکتری 
طراحی کاربردیریاضی مهندسی – الاستیسیته – مکانیک محیط پیوسته – استعداد - زبان
تبدیل انرژی ریاضی مهندسی – ترمو پیشرفته – سیالات پیشرفته – استعداد - زبان
دینامیک ارتعاشاتریاضی مهندسی – دینامیک پ – ارتعاشات پ – کنترل پ - استعداد - زبان
ساخت  و تولیدریاضی مهندسی – آنالیز شکل دهی – متالورژی تولید – ابزار و ماشین پ – استعداد – زبان
بیومکانیکریلضی عمومی 1و2 – معادلات – مکانیک محیط پیوسته – مبانی بیومکانیک  – استعداد – زبان