نمونه کارنامه دکتری مکانیک

نمونه کارنامه دکتری مکانیک دکتری مکانیک

ضرایب دروس مربوط به رشته دکتری مهندسی مکانیک

درس ضریب
دروس تخصصی4
استعداد تحصیلی1
زبان1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور دکتری مهندسی مکانیک 1400 

(طراحی کاربردی، ساخت و تولید، بیومکانیک، تبدیل انرژی)

رتبهگرایشدروس تخصصیاستعداد تحصیلیزبان
8طراحی کاربردی314054
11ساخت و تولید403139
13تبدیل انرژی413024
15طراحی کاربردی393029
16ساخت و تولید342831
24بیومکانیک374139
29ساخت و تولید261928
41طراحی کاربردی192614
99تبدیل انرژی121929