فرمول قبولی کنکور دکتری روانشناسی

فرمول قبولی کنکور دکتری روانشناسی دکتری روانشناسی

فرمول قبولی در  کنکور  دکتری روانشناسی

 

نام گرایشلیست کلاس ها
روانشناسی آمار و روش تحقیق- شخصیت- رشد- نوروسایکولوژی- آسیب- استعداد- زبان
تربیتیآمار و روش تحقیق- یادگیری و انگیزش- روانشناسی تربیتی- آسیب-استعداد- زبان