ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی دکتری روانشناسی

ظرفیت قبولی گرایش روانشناسی در کنکور دکتری روانشناسی

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران--
شهید بهشتی22
علامه طباطبایی31
تربیت مدرس3-
خوارزمی31
تبریز22
الزهرا52
فردوسی مشهد31

ظرفیت قبولی گرایش روانشناسی تربیتی در کنکور دکتری روانشناسی

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران31
شهید بهشتی21
علامه طباطبایی31
خوارزمی32
تبریز21
الزهرا2-
فردوسی مشهد31

ظرفیت قبولی گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی در کنکور دکتری روانشناسی

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران42
شهید بهشتی--
علامه طباطبایی31
تربیت مدرس--
خوارزمی--
تبریز--
الزهرا--
فردوسی مشهد--

ظرفیت قبولی گرایش روانشناسی ورزشی در کنکور دکتری روانشناسی

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران43
شهید بهشتی21
علامه طباطبایی--
تربیت مدرس--
خوارزمی--
تبریز22
الزهرا--
فردوسی مشهد21