نمونه کارنامه دکتری روانشناسی

نمونه کارنامه دکتری روانشناسی دکتری روانشناسی

ضرایب دروس مربوط به رشته دکتری روانشناسی

درس ضریب
دروس تخصصی4
استعداد تحصیلی1
زبان1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی

 

رتبهگرایشدروس تخصصیاستعداد تحصیلیزبان
12تربیتی241933
15تربیتی211231
10کودکان استثنائی432431
11کودکان استثنائی542230
15کودکان استثنائی292645
19کودکان استثنائی472730