ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی دکتری صنایع

ظرفیت قبولی گرایش بهینه سازی سیستم ها در کنکور  دکتری صنایع


گرایش بهینه سازی سیستم هاروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران72
صنعتی شریف3-
خواجه نصیر الدین طوسی83
امیرکبیر111
تربیت مدرس9-
علم و صنعت63
شهید بهشتی--
خوارزمی31
صنعتی اصفهان8-
شیراز--
تبریز--
فردوسی مشهد2-
صنعتی نوشیروانی بابل--
الزهرا6-

 

ظرفیت قبولی گرایش لجستیک و زنجیره تامین، سیستم های کلان ومدیریت مهندسی  در کنکور  دکتری صنایع


گرایش لجستیک و زنجیره تامینروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران--
صنعتی شریف--
خواجه نصیر الدین طوسی--
امیرکبیر--
تربیت مدرس--
علم و صنعت176
شهید بهشتی--
خوارزمی--
صنعتی اصفهان--
شیراز--
تبریز--
فردوسی مشهد--
صنعتی نوشیروانی بابل--
الزهرا1-