نمونه کارنامه دکتری صنایع

نمونه کارنامه دکتری صنایع دکتری صنایع

ضرایب دروس مربوط به رشته دکتری صنایع

درس ضریب
دروس تخصصی4
استعداد تحصیلی1
زبان1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور دکتری صنایع 1400 

(لجستیک و زنجیره تامین، مهندسی صنایع، سیستم های کلان)

رتبهگرایشدروس تخصصیاستعداد تحصیلیزبان
26سیستم های کلان272634
89لجستیک و زنجیره تامین112811