فرمول قبولی کنکور دکتری صنایع

فرمول قبولی کنکور دکتری صنایع دکتری صنایع

فرمول قبولی در کنکور  دکتری صنایع

فرمول قبولی دکتری 
*آمار و احتمال مهندسی     *تحقیق در عملیات
*طراحی سیستم   *استعداد تحصیلی    *زبان عمومی