ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی دکتری مهندسی شیمی

ظرفیت قبولی گرایش مهندسی شیمی در کنکور  دکتری مهندسی شیمی

گرایش مهندسی شیمیروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران104
صنعتی شریف12-
خواجه نصیر الدین طوسی--
امیرکبیر172
تربیت مدرس6-
علم و صنعت121
شهید بهشتی--
دانشگاه صنعت نفت4-
صنعتی اصفهان4-
شیراز9-
تبریز43
فردوسی مشهد123
صنعتی نوشیروانی بابل8-
صنعتی شاهرود--
صنعتی شیراز--
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران7-
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران8-

 

ظرفیت قبولی گرایش بیوتکنولوژی در کنکور  دکتری مهندسی شیمی

گرایش بیوتکنولوژیروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران31
صنعتی شریف2-
خواجه نصیر الدین طوسی--
امیرکبیر--
تربیت مدرس5-
علم و صنعت--
شهید بهشتی--
دانشگاه صنعت نفت--
صنعتی اصفهان--
شیراز--
تبریز--
فردوسی مشهد--
صنعتی نوشیروانی بابل3-
صنعتی شاهرود--
صنعتی شیراز--
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران--
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران--

 

مطالب مرتبط مهندسی شیمی دکتری