فرمول قبولی کنکور دکتری مهندسی شیمی

فرمول قبولی کنکور دکتری مهندسی شیمی دکتری مهندسی شیمی

فرمول قبولی در کنکور دکتری مهندسی شیمی

 

فرمول قبولی دکتری 
*پدیده های انتقال     *ترمودینامیک
*راکتور   *استعداد تحصیلی    *زبان عمومی