نمونه کارنامه دکتری مهندسی شیمی

نمونه کارنامه دکتری مهندسی شیمی دکتری مهندسی شیمی

ضرایب دروس مربوط به رشته دکتری مهندسی شیمی

درس ضریب
دروس تخصصی4
استعداد تحصیلی1
زبان1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور دکتری مهندسی شیمی 1400 

(مهندسی شیمی، بیومتریال، بیوتکنولوژی)

رتبهگرایشدروس تخصصیاستعداد تحصیلیزبان
13بیوتکنولوژی212832
14شیمی372740
14بیومتریال342938
35بیومتریال293425
38شیمی213218
39بیوتکنولوژی193129