ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی ارشد بیوالکتریک

ظرفیت قبولی گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق (کد ضریب 6)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران84
صنعتی شریف12-
خواجه نصیر الدین طوسی53
امیرکبیر10-
تربیت مدرس5-
علم و صنعت214
شهید بهشتی تهران4-
صنعتی اصفهان7-
شیراز7-
تبریز138
سهند تبریز147
فردوسی مشهد51
صنعتی شاهرود--
نوشیروانی بابل86

مطالب مرتبط بیوالکتریک ارشد