نمونه کارنامه کارشناسی ارشد بیوالکتریک

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد بیوالکتریک ارشد بیوالکتریک

ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد بیوالکتریک

درس ضریب
زبان2
ریاضیات3
مدارهای الکتریکی 1 و 23
الکترونیک 1 و 2 و سیستمهای دیجیتال 13
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 11
سیستم های کنترل خطی4
سیگنال ها و سیستم ها4
الکترومغناطیس1
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد بیوالکتریک 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1

(مهندسی پزشکی: بیوالکتریک)

رتبهزبانریاضیمدارالکترونیکماشین الکتریکیکنترل خطیسیگنالالکترومغناطیسمهندسی پزشکی
231.1180.0075.5613.330.000.0088.8941.670.00
568.8953.3371.1137.780.000.0063.8961.110.00
1162.040.0059.400.000.0092.4036.310.000.00
2156.400.0054.000.000.0084.0033.000.000.00
2380.000.0080.000.000.0060.6113.890.000.00
2467.3248.0939.600.000.0052.7929.700.000.00
320.0014.1487.127.920.000.0069.3085.800.00
4161.2043.7236.000.000.0048.0027.000.000.00
5040.910.0048.090.000.0059.4042.900.000.00
530.0012.8579.207.200.000.0063.0078.000.00
5445.5662.2253.330.000.0039.3919.440.000.00
5925.0816.9892.400.000.0059.400.000.000.00
8037.200.0043.720.000.0054.0039.000.000.00
9322.8015.4384.000.000.0054.000.000.000.00
1020.0025.4663.3636.960.000.0042.900.000.00

مطالب مرتبط بیوالکتریک ارشد