فرمول قبولی کنکور ارشد بیوالکتریک

فرمول قبولی کنکور ارشد بیوالکتریک ارشد بیوالکتریک

فرمول قبولی کارشناسی ارشد رشته بیوالکتریک

 

نام گرایشفرمول قبولی کارشناسی ارشد 
الکترونیکریاضی مهندسی- معادلات - مدار-الکترونیک – سیگنال – مدار منطقی
مخابرات ریاضی مهندسی- معادلات - مدار- سیگنال – الکترونیک – آمار یا منطقی
مهندسی پزشکیریاضی مهندسی- معادلات-مدار- سیگنال - الکترونیک یا کنترل - منطقی یا آمار
قدرت ریاضی مهندسی-معادلات-مدار-ماشین و بررسی –کنترل - آمار
کنترلریاضی مهندسی- معادلات - مدار- کنترل - سیگنال – آمار
مهندسی هسته ایریاضی مهندسی-معادلات- مدار- الکترونیک - سیگنال - منطقی یا آمار
مکاترونیکریاضی مهندسی-معادلات-مدار-الکترونیک- 2 درس از دروس منطقی یا ماشین و بررسی یا کنترل