نمونه کارنامه کارشناسی ارشد بیومکانیک

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد بیومکانیک ارشد بیومکانیک

ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد بیومکانیک

درس ضریب
زبان3
ریاضیات4
حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)3
جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)4
دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل) یا مبانی بیومکانیک 1 و 23
ساخت و تولید یا دروس پایه پزشکی (آناتومی، فیزیک پزشکی، فیزیولوژی)3

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد بیومکانیک 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1

(مهندسی پزشکی: بیومکانیک)

رتبهزبانریاضیحرارت و سیالاتجامداتدینامیک و ارتعاشاتساخت و تولیدمبانی بیومکانیکدروس پایه پزشکی
671.2627.5517.4530.5437.080.0044.130.00
80.000.0015.2893.8228.370.0033.760.00
1010.1813.780.0039.2745.8211.485.5213.66
140.004.58-4.36349158.910.0070.100.00
168.7313.7858.9130.5419.640.0023.370.00
186.6713.3316.6768.5230.000.000.000.00
199.2612.530.0035.7041.6510.4449.5612.42
250.004.17-3.9631.7453.550.0063.720.00
290.0043.3361.670.000.000.000.000.00
310.0013.780.0039.2723.9948.2228.5557.39
3714.540.0033.7125.7929.750.0035.400.00
3926.440.000.0035.700.0060.550.0072.05
4143.330.0038.3340.7410.000.000.000.00
520.0012.530.0035.7021.8143.8425.9652.17
6133.060.0019.8451.560.0010.440.0012.42
6914.53-57.418.72-43.638.732.2910.392.73
7417.450.000.0037.0828.370.0033.760.00
810.0025.260.0030.540.0043.630.0051.92
9459.640.000.000.000.0052.920.0062.85
10429.0920.670.0043.632.190.002.600.00