فرمول قبولی کنکور ارشد بیومکانیک

فرمول قبولی کنکور ارشد بیومکانیک ارشد بیومکانیک

فرمول قبولی کارشناسی ارشد رشته مکانیک

 

نام گرایشفرمول قبولی کارشناسی ارشد 
بیو مکانیکباکس ریاضیات – باکس جامدات – 2 درس از باکس سیالات یا باکس زبان