فرمول قبولی کنکور ارشد روانشناسی

فرمول قبولی کنکور ارشد روانشناسی ارشد روانشناسی

فرمول قبولی در  کنکور  ارشد روانشناسی

 

نام گرایشفرمول قبولی کارشناسی ارشد 
روانشناسی عمومیزبان – آمار و روش تحقیق – مرضی – رشد – عمومی – فیزیولوژیک – علم النفس 
روانشناسی بالینیزبان – آمار و روش تحقیق – مرضی – رشد – بالینی – فیزیولوژیک – علم النفس
روانشناسی شخصیتزبان – آمار و روش تحقیق – مرضی – رشد – عمومی – فیزیولوژیک – علم النفس
روانسنجی زبان – آمار و روش تحقیق – مرضی – رشد – عمومی – روانسنجی – آزمون شناختی
کودکان استثناییزبان – آمار و روش تحقیق – مرضی – رشد – عمومی – روانسنجی – روانشناسی تربیتی – آموزش و پرورش
روانشناسی تربیتیزبان – آمار و روش تحقیق – رشد – عمومی – روانشناسی تربیتی
روانشناسی اجتماعیزبان – آمار و روش تحقیق – مرضی – رشد – عمومی – فیزیولوژیک – علم النفس
روانشناسی اسلامیزبان – آمار و روش تحقیق – مرضی – رشد – بالینی – فیزیولوژیک – علم النفس