ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی ارشد روانشناسی

ظرفیت قبولی گرایش های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی، روانشناسی شخصیت در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی (کد ظریب 1)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران64
شهید بهشتی--
علامه طباطبایی8-
تربیت مدرس--
خوارزمی84
تبریز53
الزهرا104
فردوسی مشهد51
علوم توانبخشی--
دانشگاه شاهد--
امام خمینی قزوین103

ظرفیت قبولی گرایش روانشناسی بالینی در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی (کد ضریب 2)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران64
شهید بهشتی4-
علامه طباطبایی8-
تربیت مدرس--
خوارزمی82
تبریز53
الزهرا104
شیراز16-
فردوسی مشهد51
علوم توانبخشی--
دانشگاه شاهد85
امام خمینی قزوین--

ظرفیت قبولی گرایش روان‌سنجی در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی (کد ضریب 3)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران--
شهید بهشتی--
علامه طباطبایی81
تربیت مدرس--
خوارزمی84
تبریز--
الزهرا--
فردوسی مشهد--
علوم توانبخشی--
امام خمینی قزوین--
دانشگاه شاهد--
شیراز--

ظرفیت قبولی گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی در کنکور کارشناسی روانشناسی (کد ضریب 5)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران52
شهید بهشتی--
علامه طباطبایی84
تربیت مدرس--
خوارزمی--
تبریز--
الزهرا--
فردوسی مشهد41
علوم توانبخشی8-
دانشگاه شاهد--
امام خمینی قزوین--
شیراز11-

ظرفیت قبولی گرایش روانشناسی تربیتی در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی (کد ضریب 6)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران53
شهید بهشتی4-
علامه طباطبایی8-
تربیت مدرس--
خوارزمی144
تبریز74
الزهرا62
فردوسی مشهد41
علوم توانبخشی--
شیراز7-
امام خمینی قزوین--
دانشگاه شاهد--