نمونه کارنامه

نمونه کارنامه ارشد روانشناسی

ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد روانشناسی

درس ضریب
متون روانشناسی ( به زبان انگلیسی )2
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی1
آمار و روش تحقیق1
روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی2
روانشناسی رشد2
روانشناسی عمومی2
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1

(روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی، روانشناسی شخصیت)

رتبهمتونعلم النفسآمار و روش تحقیقروانشناسی مرضیرشدروانشناسی عمومیفیزیولوژیک، انگیزش و هیجان
410057.8763.3340.0076.6764.4424.44
875.5653.3340.0058.3360.0060.0051.11
1087.7842.2238.3353.3378.3342.2246.67
1155.7171.1462.2247.5283.5796.6045.05
1578.8968.8951.6745.0060.0046.6760.00
1675.5637.7823.3356.6753.3357.7860.00
2179.0345.0584.2957.4262.1861.0140.31
2450.6564.6756.5743.2075.9787.8240.95
2596.5849.5863.8639.6056.5378.5819.40
2770.0055.5665.0036.6751.6768.8966.67
3461.1140.0056.6743.3358.3377.7857.78
3784.4477.7831.6735.0050.0048.8948.89
4471.8540.9576.6352.2056.5355.4636.65
933.8852.1758.2157.4247.0596.6040.31
11578.910.0071.160.0070.6785.510.00

 

ضرایب دروس در کد ضریب 2 مربوط به رشته کارشناسی ارشد روانشناسی

درس ضریب
متون روانشناسی ( به زبان انگلیسی )2
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی1
آمار و روش تحقیق1
روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی2
روانشناسی رشد2
روانشناسی بالینی3
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 2

(روانشناسی بالینی)

رتبهمتونعلم النفسآمار و روش تحقیقروانشناسی مرضیرشدروانشناسی بالینیفیزیولوژیک، انگیزش و هیجان
410057.7863.3340.0076.6746.6724.44
1275.5653.3340.0058.3360.0040.0051.11
1487.7842.2238.3353.3378.3331.6746.67
1565.7548.1376.6355.5854.9363.5239.67
1778.8968.8951.6745.0060.0035.0060.00
2087.5264.0970.2446.3960.4243.4323.10
2375.5637.7823.3356.6763.3335.0060.00
2773.5172.4682.2937.9556.6541.5538.50
3488.3858.2763.8642.1754.9339.4821.00
4072.2240.0055.0040.0066.6728.3351.11
4561.1140.0056.6743.3358.3336.6757.78
5184.4477.7831.6735.0050.0023.3348.89
5466.8265.8774.8134.5051.5037.7735.00
6039.1339.0174.2627.4181.5043.4346.20
9350.9383.6062.2250.6081.203.76-48.76
11335.5735.4767.5124.9274.0939.4842.00

 

ضرایب دروس در کد ضریب 3 مربوط به رشته کارشناسی ارشد روانشناسی

درس ضریب
متون روانشناسی ( به زبان انگلیسی )2
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی2
روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی1
روانشناسی رشد2
روانشناسی عمومی1
روان سنجی2
آزمون های شناختی هوش و استعداد2

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 3

(روان سنجی)

رتبهمتونآمار و روش تحقیقروانشناسی مرضیرشدروانشناسی عمومیروان سنجیآزمون های شناختی
410063.3340.0076.6764.440.000.00
1275.5640.0058.3360.0060.000.0025.00
1691.1125.000.0033.3346.6726.6746.67
1788.3859.5635.5760.8086.140.000.00
1887.7838.3353.3378.3342.220.000.00
1963.3330.0050.0041.6735.5650.0050.00
2046.3552.7638.8081.7096.2620.900.00
2372.2166.370.0076.0093.730.000.00
2758.2071.470.0084.0086.140.000.00
3165.7571.4746.8860.8060.800.000.00
4078.8951.6745.0060.0046.670.000.00
4870.0065.0036.6751.6768.890.000.00
4961.1156.6743.3358.3377.780.000.00
5875.5623.3356.6763.3357.780.000.00
7372.2255.0040.0066.670.000.000.00
9784.4431.6735.0050.0048.890.000.00
11372.2271.6731.6755.0035.560.000.00

 

ضرایب دروس در کد ضریب 4 مربوط به رشته کارشناسی ارشد روانشناسی

درس ضریب
متون روانشناسی ( به زبان انگلیسی )2
آمار و روش تحقیق2
روانشناسی صنعتی - سازمانی2
روانشناسی اجتماعی2
رفتار سازمانی3
روانشناسی امور استخدامی3
بالندگی سازمانی3

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 4

(روانشناسی صنعتی و سازمانی)

رتبهمتونآمار و روش تحقیقصنعتی - سازمانیاجتماعیرفتار سازمانیامور استخدامیبالندگی سازمانی
891.1125.0024.4464.4417.7817.7837.78
1527.7846.6773.3344.4437.7817.7822.22
9710063.330.000.000.000.000.00
1000.000.0013.8646.2228.6220.4436.80

 

ضرایب دروس در کد ضریب 5 مربوط به رشته کارشناسی ارشد روانشناسی

درس ضریب
متون روانشناسی ( به زبان انگلیسی )2
آمار و روش تحقیق2
روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی3
روانشناسی رشد2
روانشناسی عمومی2
روان سنجی2
روانشناسی تربیتی2
آموزش و پرورش کودکان استثنائی3

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 5

(روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی)

رتبهمتونآمار و روش تحقیقمرضیرشدعمومیروان سنجیتربیتیآموزش کودکان استثنائی
475.5640.0058.3360.0060.000.000.0018.33
710063.3340.0076.6764.440.000.000.00
954.1361.6245.3281.2095.6720.770.000.00
1887.7838.3353.3378.3342.220.000.000.00
1984.3477.520.0075.5480.560.0030.560.00
2049.2156.0241.2073.8286.9718.880.000.00
2166.6369.5741.5560.4285.610.000.000.00
230.0011.6745.0046.6746.6728.3343.3331.67
2676.6770.470.0068.6784.690.0034.560.00
3069.8175.8949.7854.9354.930.000.000.00
3575.5633.3356.6763.3357.780.000.000.00
3982.2225.000.0060.0091.110.0081.670.00
4161.1156.6743.3358.3377.780.000.000.00
4478.8951.6745.0060.0046.670.000.000.00
4536.6350.5936.0525.3092.3617.1722.3210.30
4861.8075.890.0075.8977.830.0018.880.00
5540.2955.6539.6627.8375.5618.8910.3311.33
6370.0065.0036.6751.6768.890.000.000.00
6463.3330.0050.0041.6735.565.0040.000.00
903.7757.6554.7645.7295.670.000.000.00
10132.7357.650.0053.6798.200.0037.760.00

 

ضرایب دروس در کد ضریب 6 مربوط به رشته کارشناسی ارشد روانشناسی

درس ضریب
متون روانشناسی ( به زبان انگلیسی )2
آمار و روش تحقیق2
روانشناسی رشد2
روانشناسی عمومی2
روانشناسی تربیتی3

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 6

(روانشناسی تربیتی)

رتبهمتونآمار و روش تحقیقروانشناسی رشدروانشناسی عمومیروانشناسی تربیتی
282.2225.0060.0091.1181.67
772.2166.3764.6779.7551.73
964.0278.6278.6280.6219.56
1510063.3376.6764.440.00
1764.4413.3346.6777.7873.33
1958.2071.4771.4773.2917.78
2237.7838.3350.0071.1165.00
2392.5665.5156.9082.620.00
3230.8354.2950.5492.4835.56
3850.9858.0376.4790.100.00
4041.1135.0046.6753.3368.33
4288.3859.5651.9173.290.00
5072.3278.6256.9056.900.00
539.4946.8076.7568.7640.90
6428.0249.3545.9584.0732.33
7446.3552.7669.5281.910.00
7987.7838.3378.3342.220.00
9237.9452.4126.2191.1223.12
9470.0065.0051.6768.890.00
9665.7571.4751.7351.730.00
1008.6242.5469.7762.5137.18