منابع مطاعاتی

منابع مطاعاتی ارشد روانشناسی

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 

دفترچه کنکور کارشناسی ارشد رشته روانشناسی شامل دروس 1-  متون روانشناسی (به زبان انگلیسی)، 2- علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی، 3- آمار و روش تحقیق، 4- روانشناسی مرضی و كودكان استثنایی، 5- روانشناسی رشد، 6- روانشناسی بالینی، 7- روانشناسی عمومی، 8- روانسنجی، 9- آزمونهای شناختی هوش و استعداد، 10- روانشناسی فیزیولوژیك، انگیزش و هیجان، 11- روانشناسی صنعتی ـ سازمانی، 12- روانشناسی اجتماعی، 13- رفتار سازمانی، 14- روانشناسی امور استخدامی، 15- بالندگی سازمانی، 16- روانشناسی تربیتی، 17- آموزش و پرورش كودكان استثنایی می‌باشد که ضرایب هر کدام از دروس برای گرایش‌های مختلف، باهم تفاوت دارد و به صورت جدول کلی زیر قابل تفکیک می‌باشد. زمان پاسخگویی به سوالات دفترچه آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 165 دقیقه می باشد.

ضرایب آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی 1403 

نام درسضریب
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی)    2
علم النفس    1
آمار و روش تحقیق    1
روانشناسی رشد    2
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی    2
روانشناسی بالینی    3
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان    1

ضرایب آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی1403 

نام درسضریب
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی)    2
علم النفس از دیدگاه اسلام    1
آمار و روش تحقیق    1
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی    2
روانشناسی رشد    2
روانشناسی عمومی    2
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان    1

ضرایب آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی روانشناسی سنجش و اندازه‌گیری(روانسنجی)1403 

نام درسضریب
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی)    2
آمار و روش تحقیق    2
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی    1
روانشناسی رشد    2
روانشناسی عمومی    1
روان سنجی    2
آزمون های شناختی هوش و استعداد    2

ضرایب آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی روانشناسی صنعتی سازمانی1403 

نام درسضریب
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی)    2
آمار و روش تحقیق    2
روانشناسی صنعتی ـ سازمانی    2
روانشناسی اجتماعی    2
رفتار سازمانی    3
روانشناسی امور استخدام    3
بالندگی سازمانی    3

ضرایب آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1403 

نام درسضریب
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی)    2
علم النفس از دیدگاه اسلام    1
آمار و روش تحقیق    1
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی    2
روانشناسی رشد    2
روانشناسی بالینی    3
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان    1

ضرایب آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش روانشناسی اسلامی1403 

نام درسضریب
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی)    2
علم النفس از دیدگاه اسلام    1
آمار و روش تحقیق    1
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی    2
روانشناسی رشد    2
روانشناسی عمومی    2
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان    1

ضرایب آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی1403 

نام درسضریب
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی)    2
آمار و روش تحقیق    2
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی    3
روانشناسی رشد    2
روانشناسی عمومی    2
روان سنجی    2
روانشناسی تربیتی    2
آموزش و پرورش کودکان استثنایی    3

ضرایب آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش روانشناسی تربیتی1403 

نام درسضریب
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی)    2
آمار و روش تحقیق    2
روانشناسی رشد    2
روانشناسی عمومی2
روانشناسی تربیتی    2