ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی دکتری عمران

ظرفیت قبولی گرایش سازه در کنکور  دکتری عمران

گرایش سازهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران3-
صنعتی شریف7-
خواجه نصیر الدین طوسی6-
امیرکبیر61
تربیت مدرس3-
علم و صنعت15-
شهید بهشتی -
خوارزمی31
صنعتی اصفهان7-
شیراز4-
تبریز21
فردوسی مشهد10-
صنعتی نوشیروانی بابل5-
صنعتی شیراز -
صنعتی شاهرود61

 

ظرفیت قبولی گرایش زلزله در کنکور  دکتری عمران

گرایش زلزلهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران2-
صنعتی شریف2-
خواجه نصیر الدین طوسی4-
امیرکبیر4-
تربیت مدرس3-
علم و صنعت5-
شهید بهشتی53
تبریز21

 

ظرفیت قبولی گرایش ژئوتکنیک در کنکور  دکتری عمران

گرایش ژئوتکنیکروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران3-
صنعتی شریف5-
خواجه نصیر الدین طوسی31
امیرکبیر6-
تربیت مدرس3-
علم و صنعت7-
شهید بهشتی64
صنعتی اصفهان3-
شیراز4-
تبریز21
فردوسی مشهد2-
صنعتی نوشیروانی بابل2-
صنعتی شیراز3-
صنعتی شاهرود1-

 

ظرفیت قبولی گرایش آب و سازه های هیدرولیکی در کنکور  دکتری عمران

گرایش آب و سازه های هیدرولیکیروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران3-
صنعتی شریف--
خواجه نصیر الدین طوسی3-
امیرکبیر--
تربیت مدرس3-
علم و صنعت3-
شهید بهشتی--
صنعتی اصفهان2-
شیراز--
تبریز21
فردوسی مشهد--
صنعتی نوشیروانی بابل1-

 

ظرفیت قبولی گرایش راه و ترابری در کنکور  دکتری عمران

گرایش راه و ترابریروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران--
صنعتی شریف1-
خواجه نصیر الدین طوسی1-
امیرکبیر3-
تربیت مدرس3-
علم و صنعت4-
شهید بهشتی--
صنعتی اصفهان--
شیراز--
تبریز--
فردوسی مشهد3-
صنعتی نوشیروانی بابل5-
صنعتی شاهرود21

 

ظرفیت قبولی گرایش سواحل، بنادر و سازه های دریایی در کنکور دکتری  عمران

گرایش سواحل، بنادر و سازه های دریاییروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران3-
صنعتی شریف--
خواجه نصیر الدین طوسی--
امیرکبیر--
تربیت مدرس2-
علم و صنعت3-
شهید بهشتی--
صنعتی اصفهان--
شیراز--
تبریز21
فردوسی مشهد--
صنعتی نوشیروانی بابل2-
صنعتی شاهرود1-

 

ظرفیت قبولی گرایش مدیریت منابع آب در کنکور  دکتری عمران

گرایش مدیریت منابع آبروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران4-
صنعتی شریف1-
خواجه نصیر الدین طوسی21
امیرکبیر1-
تربیت مدرس1-
علم و صنعت1-
شهید بهشتی43
صنعتی اصفهان--
شیراز3-
تبریز2-
فردوسی مشهد--
صنعتی نوشیروانی بابل--
صنعتی شاهرود1-

 

ظرفیت قبولی گرایش حمل و نقل در کنکور  دکتری عمران

گرایش حمل و نقلروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران1-
صنعتی شریف3-
خواجه نصیر الدین طوسی1-
امیرکبیر2-
تربیت مدرس3-
علم و صنعت5-
شهید بهشتی--
صنعتی اصفهان42
شیراز--
تبریز--
فردوسی مشهد--
صنعتی نوشیروانی بابل--
صنعتی شاهرود--

 

ظرفیت قبولی گرایش مدیریت ساخت در کنکور  دکتری عمران

گرایش مدیریت ساختروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران21
صنعتی شریف1-
خواجه نصیر الدین طوسی2-
امیرکبیر42
تربیت مدرس--
علم و صنعت3-
شهید بهشتی--
صنعتی اصفهان--
شیراز--
تبریز--
فردوسی مشهد--
صنعتی نوشیروانی بابل--
صنعتی شاهرود--

 

ظرفیت قبولی گرایش محیط زیست در کنکور  دکتری عمران

گرایش محیط زیستروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران3-
صنعتی شریف2-
خواجه نصیر الدین طوسی2-
امیرکبیر2-
تربیت مدرس3-
علم و صنعت2-
شهید بهشتی--
صنعتی اصفهان--
شیراز--
تبریز--
فردوسی مشهد--
صنعتی نوشیروانی بابل2-
صنعتی شاهرود1-