نمونه کارنامه دکتری عمران

نمونه کارنامه دکتری عمران دکتری عمران

ضرایب دروس مربوط به رشته دکتری مهندسی عمران

درس ضریب
دروس تخصصی4
استعداد تحصیلی1
زبان1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور دکتری مهندسی عمران 1400 

(عمران سازه، عمران زلزله)

رتبهگرایشدروس تخصصیاستعداد تحصیلیزبان
9زلزله312837
16سازه284126
17سازه344821
29زلزله181719
40زلزله112831