فرمول قبولی کنکور دکتری عمران

فرمول قبولی کنکور دکتری عمران دکتری عمران

فرمول قبولی در کنکور دکتری عمران

 

نام گرایشفرمول قبولی دکتری 
سازهتحلیل و مقاومت – دینامیک سازه - الاستیسیته – استعداد - زبان
زلزله تحلیل و مقاومت – دینامیک سازه – دینامیک خاک  – استعداد - زبان
ژئو تکنیکتحلیل و مقاومت – دینامیک خاک – پی پیشرفته - استعداد - زبان
مدیریت ساختتحلیل و مقاومت – کنترل پروژه – روش های ساخت – استعداد – زبان
راه و ترابری و حمل و نقلتحلیل و مقاومت – ترفیک پیشرفته – روسازی پیشرفته – استعداد - زبان