برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری عمران

برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری عمران دکتری عمران

برنامه کلاس های آمادگی آزمون دکتری 1403 عمران

برنامه درسی کلاس های آمادگی کنکور ارشد رشته عمران با برترین اساتید ایران در پارسه 

برنامه کلاس های online آمادگی آزمون دکتری 1403 عمران

دروس تخصصینام استادروز و ساعت برگزاریتعداد ساعتنکته و تست
تحلیل سازه دکتر صباغیانچهارشنبه ساعت 17 الی 218012
مقاومت مصالح دکتر صباغیانپنج شنبه ساعت 17 الی 218012
دینامیک سازهدکتر فرزامپنج شنبه ساعت 8 الی 137020
الاستیسیتهدکتر صدیقیانسه شنبه ساعت 18 الی 226012
دینامیک خاکدکتر سعیدیدوشنبه ساعت 18 الی 215512
پی پیشرفتهدکتر سعیدییکشنبه ساعت 18 الی 214012
کنترل پروژهدکتر سبزه پرورجمعه ساعت 17 الی 203010
روش های ساختدکتر  دشتیجمعه ساعت 9 الی 12 3010
برنامه ریزی حمل و نقلاستاد عظیمدوشنبه ساعت 17 الی 213010
ترافیک پیشرفتهاستاد عظیمجمعه ساعت 14 الی 173010
روسازی پیشرفتهاستاد عظیمجمعه ساعت 18 الی 213010
سامانه 24 ساعته همپا : هدایت تحصیلی + مشاوره تخصصی و فردی + پشتیبانی + آنالیز پیشرفت
سامانه  بینهایت آزمون : آزمون های فصل به فصل و مبحث به مبحث هر درس
دوره کامل کلاس های نکته و تست ، جمع بندی و تسلط
2 مرحله آزمون جامع شبیه ساز با بالاترین جمعیت آماری در سراسر کشور
دروس عمومیگروهنام استادروز و ساعت برگزاریتعداد ساعت
استعداد تحصیلی
کد ویژه فنی مهندسی
Aانصاریشنبه ساعت 18 الی 2250
استعداد تحصیلی
کد ویژه فنی مهندسی
Bانصاریشنبه ساعت 19 الی 2250
زبان عمومی Aفریدجمعه  ساعت 17 الی 2160
زبان عمومی Bفریدجمعه ساعت 17 الی 2160
نام گرایشفرمول قبولی دکتری 
سازهتحلیل و مقاومت – دینامیک سازه - الاستیسیته – استعداد - زبان
زلزله تحلیل و مقاومت – دینامیک سازه – دینامیک خاک  – استعداد - زبان
ژئو تکنیکتحلیل و مقاومت – دینامیک خاک – پی پیشرفته - استعداد - زبان
مدیریت ساختتحلیل و مقاومت – کنترل پروژه – روش های ساخت – استعداد – زبان
راه و ترابری و حمل و نقلتحلیل و مقاومت – ترافیک پیشرفته – روسازی پیشرفته – استعداد - زبان

بیمه قبولی

جهت دریافت مشاوره فردی و برنامه ریزی سالانه رایگان و همچنین اطلاع از شرایط طرح بیمه قبولی پارسه، (نام رشته) خود را به 02184388 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید.