فرمول قبولی کنکور ارشد حسابداری

فرمول قبولی کنکور ارشد حسابداری ارشد حسابداری

فرمول قبولی در کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

 

نام گرایشفرمول قبولی کارشناسی ارشد 
حسابداریزبان – آمار و احتمال – ریاضی – حسابرسی – حسابداری صنعتی – حسابداری مالی 
حسابرسیزبان – آمار و احتمال – ریاضی – حسابرسی – حسابداری صنعتی – حسابداری مالی
حسابداری مدیریتزبان – آمار و احتمال – ریاضی – حسابرسی – حسابداری صنعتی – حسابداری مالی