ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی ارشد حسابداری

ظرفیت قبولی گرایش حسابداری در کنکور کارشناسی ارشد حسابداری (کد ضریب 1)


گرایش حسابداریروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران213
صنعتی شریف--
علامه طباطبایی102
خواجه نصیر الدین طوسی--
امیرکبیر--
خوارزمی72
تربیت مدرس5-
علم و صنعت--
شهید بهشتی4-
صنعتی اصفهان--
شیراز6-
تبریز43
فردوسی مشهد62
صنعتی نوشیروانی بابل--
دانشگاه الزهرا (ویژه خواهران)3110
بین المللی امام خمینی126

ظرفیت قبولی گرایش حسابرسی در کنکور کارشناسی ارشد حسابداری (کد ضریب 2)


گرایش حسابرسیروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران8-
امیرکبیر--
شهید بهشتی43
خوارزمی72
تربیت مدرس--
علم و صنعت--
الزهرا (ویژه خواهران)123
دانشگاه شاهد--
تبریز--
فردوسی مشهد62
امام خمینی قزوین--
صنعتی نوشیروانی بابل--

ظرفیت قبولی گرایش حسابداری مدیریت در کنکور کارشناسی ارشد حسابداری (کد ضریب 3)


گرایش حسابداری مدیریتروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران--
علامه طباطبایی102
تربیت مدرس--
شهید بهشتی--
الزهرا (ویژه خواهران)12 (نیمسال دوم)3 (نیمسال دوم)
شیراز--
تبریز--
فردوسی مشهد62
امام خمینی قزوین--
صنعتی نوشیروانی بابل--