منابع مطالعاتی

منابع مطالعاتی ارشد حسابداری

مباحث و دروس کارشناسی ارشد رشته حسابداری

رشته حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد دارای ۴ گرایش می باشد که از این قرار هستند :

  • حسابداری
  • حسابرسی
  • حسابداری مدیریت
  • حسابداری بخش عمومی

از جمله درس های مهم در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • زبان عمومی و تخصصی ( انگلیسی ) با ضریب 2
  • حسابداری مالی با ضریب 3
  • حسابداری صنعتی با ضریب 2
  • حسابرسی با ضریب 2
  • ریاضی و آمار با ضریب 2

تعداد سؤالات دروس در کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری بر اساس جدول زیر است :

تعداد سؤالات دروس امتحانی در کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری 1403 

ردیف    دروس امتحانی    تعداد سؤالات
1زبان عمومی و تخصصی انگلیسی    30
2حسابداری مالی    25
3حسابداری صنعتی    25
4حسابرسی25
5ریاضی و آمار    30
6حسابداری و حسابرسی دولتی     
7اصول تنظیم و کنترل بودجه