نمونه کارنامه کارشناسی ارشد حسابداری

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد حسابداری ارشد حسابداری

ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد حسابداری

درس ضریب
زبان عمومی و تخصصی2
حسابداری مالی3
حسابداری صنعتی2
حسابرسی2
ریاضی و آمار2

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1

(رشته حسابداری)

رتبهزبان عمومی و تخصصیحسابداری مالیحسابداری صنعتیحسابرسیریاضی و آمار
137.7882.2294.6742.1161.11
671.1774.9081.3731.6643.21
70.0078.4685.5764.9167.18
88.2570.1684.4551.1245.50
2115.1668.9550.5020.5966.91
250.0060.1375.5253.3330.33
3756.0057.0674.3517.410.00
390.0040.5854.2548.8066.69
4712.8349.9470.1345.9119.51
480.0053.3381.3349.128.33
550.0057.7870.6724.5633.33
790.0039.2468.7453.8420.44
830.0055.5045.4058.9012.22
11951.3354.6943.497.910.00
13352.0016.0022.2025.5056.60

 

ضرایب دروس در کد ضریب 2 مربوط به رشته کارشناسی ارشد حسابداری

درس ضریب
زبان عمومی و تخصصی2
حسابداری مالی2
حسابداری صنعتی2
حسابرسی3
ریاضی و آمار2

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 2

(رشته حسابرسی)

رتبهزبان عمومی و تخصصیحسابداری مالیحسابداری صنعتیحسابرسیریاضی و آمار
137.7882.2294.6742.1161.11
571.1774.9081.3731.6643.21
60.0078.4685.5764.9167.18
98.2570.1684.4551.1245.50
180.0060.1375.5253.3330.33
240.0040.5854.2548.8066.69
2515.1668.9550.5020.5966.91
3412.8349.9470.1345.9119.51
360.0053.3381.3349.1219.51
4156.0057.0674.3517.410.00
460.0039.2468.7453.8420.44
570.0055.5045.4058.9012.22
660.0057.7870.6724.5633.33
8752.0016.0022.2025.5056.60
1041.1732.1037.8839.5947.40

 

ضرایب دروس در کد ضریب 3 مربوط به رشته کارشناسی ارشد حسابداری

درس ضریب
زبان عمومی و تخصصی2
حسابداری مالی2
حسابداری صنعتی3
حسابرسی2
ریاضی و آمار2

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 3

(رشته حسابداری مدیریت)

رتبهزبان عمومی و تخصصیحسابداری مالیحسابداری صنعتیحسابرسیریاضی و آمار
137.7882.2294.6742.1161.11
671.1774.9081.3731.6643.21
70.0078.4685.5764.9167.18
98.2570.1684.4551.1245.50
290.0060.1375.5253.3330.33
3615.1668.9550.5020.5966.91
450.0040.5854.2548.8066.69
460.0053.3381.3349.128.33
4912.8349.9470.1345.9119.51
5156.0057.0674.3517.410.00
550.0057.7870.6724.5633.33
720.0039.2468.7453.8420.44
1180.0055.5045.4058.9012.22
15252.0016.0022.2025.5056.60

 

ضرایب دروس در کد ضریب 4 مربوط به رشته کارشناسی ارشد حسابداری

درس ضریب
زبان عمومی و تخصصی2
حسابداری مالی2
حسابداری صنعتی2
حسابرسی3
ریاضی و آمار2

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 4

(رشته حسابداری بخش عمومی)

رتبهزبان عمومی و تخصصیحسابداری مالیحسابداری صنعتیحسابرسیریاضی و آمار
46.99-35.6613.9495.0078.63
556.0057.060.0038.0055.54
671.1774.9043.210.000.00
752.0016.0022.2025.5056.60
80.0066.6655.0030.0028.80
90.0055.5045.4058.9012.22
100.0045.5642.0033.3345.00
1112.2255.5546.3532.009.00
130.0033.3212.0046.6650.88
180.0047.550.0044.3445.74
1915.1668.9566.910.006.54
330.0078.4667.180.000.00
4818.677.1413.1534.8445.74
502.32-35.6622.6731.6632.66
7364.1716.650.009.5032.66
780.0032.2235.5028.0016.33
868.2570.1645.500.000.00